Lasta puolustavan vanhemman oikeudet vaarassa perheen sisäisen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyissä

Share |

Sunnuntai 2.1.2011 klo 0.32 - Johannes Remy


Edunvalvojan nimeämiseen alaikäiselle liittyvä epäkohta hallituksen esityksessä 222/2010 liittyen erityisesti perheen sisäisen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyihin

Uusi esitutkintalaki on tätä kirjoitettaessa eduskunnan käsiteltävänä lakivaliokunnassa. Esityksen mukaan esitutkintalain 4. luvun 83§:n 1. momenttia uudistetaan siten, että tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa, ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta.

Esityksen perusteluosan sivulla 196 todetaan:

Kuten yleisperusteluissa todetaan, pykälän keskeisiä soveltamistapauksia olisivat tilanteet, joissa lapsen huoltajan epäillään syyllistyneen rikokseen tai joissa lapsen epäillään syyllistyneen huoltajaan kohdistuneeseen rikokseen. Ristiriitatilanteen voi molempien huoltajien osalta katsoa syntyvän myös sellaisissa tapauksissa, joissa vain toista epäillään rikoksesta tai vain toinen on ollut epäillyn rikoksen kohteena…

Edunvalvojan tarve puolestaan olisi lähtökohtaisesti erityisesti silloin, kun lapsen toista huoltajaa epäillään lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta taikka lapsen epäillään surmanneen toisen vanhempansa tai vakavasti vahingoittaneen vanhempansa terveyttä.

Kyseisillä hallituksen esityksen kohdilla on kauaskantoisia seurauksia, joista lakivaliokunnan ja koko eduskunnan on syytä olla tietoisia.

Esityksessä ei lainkaan oteta huomioon niitä tilanteita, joissa lapsen yksi vanhempi tai huoltaja on esittänyt viranomaisille epäilyn toisen vanhemman tai huoltajan syyllistymisestä lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen. Jos esitys tulee hyväksytyksi nykyisessä muodossaan, lastaan seksuaaliselta hyväksikäytöltä puolustava vanhempi menettää oikeuden puhua lapsensa puolensa. Hän voi vaikuttaa rikosasian tutkimiseen korkeintaan edunvalvojan kautta, jos edunvalvoja suostuu ottamaan huomioon hänen toiveensa.

Epäillyn oikeudet on lailla melko hyvin turvattu. Tämä on toki oikein, mutta yhdessä edunvalvojan pakollisen nimeämisen kanssa se johtaa tilanteeseen, jossa epäillyn vanhemman oikeudet ovat huomattavasti vahvemmat kuin epäilyn esiin tuoneen vanhemman oikeudet. Epäilty vanhempi kykenee tuolloin vaikuttamaan esimerkiksi lapselle todistajan ominaisuudessa esitettyihin kysymyksiin, kun taas rikosilmoituksen tehneellä vanhemmalla ei tällaista oikeutta ole. Osapuolten epätasavertaisuus tulee koskemaan myös muutoksenhakua, johon oikeus on vain epäillyllä, muttei epäilyn viranomaisten tietoon tuoneella huoltajalla.

Vaara on torjuttava. Jos Suomi ei halua olla lastensuojelun kehitysmaa, rikosilmoituksen perheen sisäisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tehneellä vanhemmalla tulee säilyä oikeus käyttää puhevaltaa lapsensa puolesta, ellei hän itse halua edunvalvojan nimittämistä. Nyt esitetty toisenlainen käytäntö on syyttömyysolettaman vastainen: vanhemman esittämä epäily tulkitaan "puolueelliseksi" ennen kuin asiaa on mitenkään tutkittu. Seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tuominen viranomaisten tietoon näyttäytyy tällöin ikään kuin arveluttavana tekona, joka automaattisesti johtaa kielteiseen seuraukseen, vanhemman oikeuksien rajoittamiseen. Perättömän ilmiannon epäilyt on käsiteltävä yksittäisinä rikostapauksina erikseen sen sijasta, että kaikkia toisen vanhemman tekemiä rikosilmoituksia pidetään implisiittisesti "lähtökohtaisesti" perusteettomina. 

Esitys on voimakkaassa ristiriidassa Lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 12. artiklan 2. kappaleen kanssa, jonka mukaan ”Kukin sopijapuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntö- tai muihin toimenpiteisiin rohkaistakseen jokaista, joka tietää tai hyvässä uskossa epäilee lasten seksuaalista riistoa tai seksuaalista hyväksikäyttöä, ilmoittamaan näistä seikoista toimivaltaiselle taholle”. Sopimuksen hyväksymiseen liittyvä lakipaketti (HE 282/2010) on paraikaa eduskunnan käsiteltävänä.

Hallituksen esityksen mukaiseen esitutkintalain 4. luvun 83§:n 1 momenttiin on lisättävä kohta, jossa todetaan, ettei edunvalvojaa ole pakollisesti nimettävä silloin, kun toinen huoltaja on tuonut esiin toista koskevan seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn. Jos tätä ei pidetä mahdollisena, olisi hyvin toivottavaa, että eduskunta vastauksessaan hallitukselle kiinnittäisi huomiota seksuaalisesta hyväksikäytöstä rikosilmoituksen tehneen vanhemman oikeuksiin.

Itse asiassa koko ilmaus lapsen edun ajamisesta "puolueettomasti" on oudohko. Vaaditaanko muissa rikosprosesseissa rikoksen uhrilta puolueettomuutta? Pitääkö asianajajien ajaa puolueettomasti päämiehensä asiaa? Miksi rikoksen uhreiksi joutuneiden lasten kohdalla halutaan tehdä poikkeus?

Avainsanat: Lastensuojelu, edunvalvoja, esitutkintalaki, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö


Kommentit

28.3.2011 13.21  Papa Olof.

Pelastakaa lapset isältä.

MOT kertoo ensi maanantaina (6.9.20120) tarinan tamperelaisesta Ericistä, 39, jonka neljä vuotta sitten syntynyt poika annettiin adoptoitavaksi vastoin hänen tahtoaan. Lain mukaan biologisen vanhemman mielipide adoptiosta voidaan syrjäyttää vain erittäin painavista syistä. Niitä ei Ericin tapauksessa ollut: ei mielenterveysongelmia, ei väkivaltaa.

Ericin lapsen äiti oli katkaissut pariskunnan välit raskauden aikana eikä suostunut kertomaan viranomaisille lapsen isän nimeä. Vastasyntyneet kohtalosta päättivät sen jälkeen Tampereen kaupungin sosiaalitoimi ja ottolapsitoimisto Pelastakaa lapset ry. Eric yritti turhaan saada tietoa lapsensa olinpaikasta ? hänen isyytensä vahvistettiin vasta puoli vuotta lapsen syntymän jälkeen.

Pelastakaa lapset on maan ainoa valtakunnallisesti toimiva ottolapsitoimisto, ja se löysi Ericin pojalle uudet vanhemmat. Nämä olivat siinä uskossa, että he saivat adoptiolapsen. Kun Ericin kielteinen kanta adoptioon tuli selväksi, adoptiovanhemmista tulikin sijaisvanhempia. Sen jälkeen Ericin ja sijaisvanhempien välillä alkoi oikeusprosessi lapsen huollosta ja tapaamisista.

Ericin ja hänen poikansa tarina on mahdollinen, koska Suomen nykyiset lait antavat biologiselle äidille ja ottolapsitoimistolle paljon valtaa. Äiti voi kieltää isyyden selvittämisen, ja Pelastakaa lapset voi sijoittaa lapsen uusille vanhemmille vaikka isän mielipide ei ole selvillä. 1970-luvulla laadittuja adoptio- ja isyyslakeja ollaan kuitenkin muuttamassa. Uudistukset toteutuvat todennäköisesti ensi vaalikaudella.

Keskustelu jatkuu netissä: lue toimittajan blogikirjoitus 6.9. alkaen osoitteessa: blogit.yle.fi/mot
Ohjelman voi katsella ensilähetyksen jälkeen viikon ajan YLE Areenassa.

28.3.2011 14.00  Papa Olof.

Kuntetiedote 9/2003.
Lapsen pahoinpitelyn ja hyväksikäytön tutkimukset ovat muuttuneet.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama lasten pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön selvitystä ohjaava työryhmä on saanut valmiiksi ohjeet, jotka muuttavat aikaisempia menettelytapoja sosiaali- ja terveystoimessa. Ajankohtaiseksi ohjeiden päivittämisen uudella vuosituhannella ovat tehneet rikoslain ja esitutkintalain uusiminen sekä karttuneet tiedot lasten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön ilmenemisestä ja selvitysmenetelmistä.

Uusitun oppaan pohjamateriaalina ovat Stakesin aikaisemmat ohjeet (1994), Psykologiliiton oikeuspsykologian toimikunnan ohjeet psykologin lausunnon tekoon (1998) ja Duodecimin Käypä hoito-suositukset lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimisesta (2000). Uusi opas: Sirpa Taskinen (toim.) "Lasten pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjen selvittäminen" on julkaistu Stakesin julkaisusarjassa.

Keskeiset uudet ohjeet ovat seuraavat:

Epäilyistä ilmoitus lastensuojelulle

Kun sosiaali- tai terveydenhuollon toimipaikassa ilmenee, että on perusteltua syytä epäillä lapsen pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä, siitä tehdään välittömästi lastensuojelulain 40 §:n mukainen ilmoitus lastensuojeluviranomaisille suullisesti tai kirjallisesti. Epäilyt on perusteltava. Lastensuojeluilmoituksesta ja sen sisällöstä ilmoitetaan lapsen huoltajille.

Lastensuojelu tekee rikosilmoituksen poliisille

Työryhmä suosittelee, että lastensuojelu ilmoittaa välittömästi poliisille tietoonsa tulleet perustellut epäilyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sellaiset pahoinpitelyepäilyt, joissa lapselle on aiheutunut vammoja. Epäilyt on perusteltava. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos perhe on jo tehnyt itse rikosilmoituksen tai mikäli lapsen etu tai erittäin tärkeä yleinen etu ei vaadi ilmoittamista. Terveydenhuollon henkilöstön oikeus rikosilmoitusten tekoon on juridisesti ongelmallinen, joten selkeintä on siirtää se lastensuojelulle, jolla on tähän valtuudet lasta koskevissa rikosepäilyissä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto tutkii oma-aloitteisesti vain akuutit tilanteet

Koska lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat rikoksia, niiden selvittäminen kuuluu poliisille.

Akuuteissa tilanteissa tai havaittaessa pahoinpitelyn merkkejä muiden tutkimusten yhteydessä tehdään lapsen ensivaiheen tutkimukset päivystyksenä. Muissa tapauksissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikat alkavat selvittää lapsen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjä ainoastaan poliisin pyytäessä virka-apua. Lapsen mahdollisesti tarvitsemat muut tutkimukset kuitenkin tehdään normaalilla tavalla.

Poliisin virka-apuna pyytämät selvitykset keskitetään suuriin sairaaloihin; seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjä voivat selvittää myös suuret perheneuvolat

Selvitykset tulee alueellisesti keskittää toimipaikkoihin, joiden henkilökunnalla on riittävä koulutus tai kokemus epäilyjen selvittämisestä (seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyjen epäilyissä keskussairaalat ja muut suuret sairaalat; seksuaalisen hyväksikäytön osalta myös sellaiset perheneuvolat, joilla on näihin tehtäviin koulutettujen psykologien ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi lääkäri). Selvityksen tekee virkavastuulla toimiva työryhmä (vähintään kaksi työntekijää), joilla on mahdollisuus konsultoida muita tarvitsemiaan asiantuntijoita.

Selvitystä varten laaditaan tutkimussuunnitelma, jonka avulla pyritään tasapuolisesti tarkastelemaan erilaisia epäilyn tai vammojen syntyä koskevia vaihtoehtoisia selityksiä.

Lapsen haastattelu tehdään strukturoidulla haastattelurungolla ja videoidaan

Jotta lapsen haastattelu olisi pätevä myös oikeuskäsittelyssä, siinä käytetään strukturoitua haastattelurunkoa, joka ei sisällä johdattelevia kysymyksiä tai muita tulosten luotettavuutta vähentäviä tekijöitä. Haastattelurunko on oppaan liitteenä. Sitä saa myös konekielisenä Stakesista.

Esitutkintalain mukaisesti haastattelut videoidaan. Poliisin toimeksiannosta haastattelun suorittaa lastenpsykiatri tai psykologi.

Poliisin pyytämät selvitykset tehdään kiireellisinä

Poliisin pyytämä selvitys tehdään kiireellisenä ja saatetaan päätökseen vähintään kahden kuukauden sisällä ja lausunto kolmen kuukauden sisällä poliisin esittämän selvityspyynnön päivämäärästä. Tämä on mahdollista, koska uudet ohjeet rajaavat tehtävien tutkimusten määrää.

Edunvalvojan määrääminen lapselle

Mikäli epäiltynä on lapsen vanhempi tai muu huoltaja, lapselle tulee määrätä oma edunvalvoja. Tällainen saatetaan tarvita silloinkin, kun huoltajalla on läheinen suhde epäiltyyn (avio- tai avopuoliso). Edunvalvojan hakee tavallisesti sosiaalihuollon viranomainen, mutta myös muu viranomainen voi sen tehdä. Alaikäistä koskevien tietojen luovuttamisesta päättää pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Lapselle määrättävällä edunvalvojalla on kuitenkin oikeus lapsen edustajana antaa lupa kyseisten tietojen luovuttamiseen

Lähestymiskiellon hakeminen

Lähestymiskieltoa voidaan hakea tilanteissa, joissa on olemassa vaara, että lapsen henkeä, terveyttä, rauhaa tai vapautta uhataan tai että häntä muutoin vakavasti häiritään.

Opas "Lasten pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjen selvittäminen" toim. Sirpa Taskinen (Stakes, Oppaita 55, 2003) on tilattavissa Stakesista (hinta 23 euroa? + toimitusmaksu 6 euroa),


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini